image630

Cambridge International School

Mësim me një turn për të gjithë nxënësit, ora 8:00 - 14:30.  Regjistrime nga fillorja në shkollën e mesme.