Pranimi në shkollën "udha e shkronjave"

Kërkesa dhe dokumentacioni

image54

Prindi shpreh kërkesën e tij për t'u regjistruar në shkollën "Udha e shkronjave", pasi është njohur me programet, historinë dhe kushtet e shkollës. Ai bën një paraqitje të arritjeve, shqetësimeve, planeve që ai ka për fëmijën e vet dhe dokumentacionin shkollor.

Vendimi i pranimit

image55

 Tri janë vendimet e pranimit: 

a) pranimi pa ndonjë kusht, 

b) pranimi me kushtin e ndjekjes së kursit të përshtatjes, dhe c) mospranimi në shkollë.  

 Vendimet lidhen kryesisht me testimin paraprak  kryesisht në matematikë, anglisht, shkencë.  Mundet që prindi të plotësojë edhe një pyetësor psikologjik. 

Kursi i përshtatjes me shkollën

image56

Ky kurs synon afrimin e nxënësit me nivelin e kërkesave që kanë programet tona. Kursi vijon rreth 100 orë, por mund të jetë më i shkurtër ose më i gjatë.  Kjo është diskutuar më parë me prindin në pranimin me kusht.

çmimet e shkollës


"Udha e shkronjave" është miratuar si shkollë nga ministria e arsimit në 1997 dhe nga cambridge assessment international education në vitin 2012

provimet dhe certifikimet ndërkombëtare


udha e shkronjave cambridge international school

Ku ndodhet "Udha e shkronjave"