Kurset Cambridge A Level

Për nxënës të klasave 11 dhe 12

Është koha të diskutoni me shkollën "Udha e shkronjave" rreth programit tuaj të përgatitjes për universitet ndërkombëtar. 

Kualifikimet më të njohura në botë

Programet dhe kualifikimet A Level njihen nga universitetet më të mira në botë. Për më shumë vizitoni faqen zyrtare të Cambridge Assessment International Education.

Ofrojmë përgatitjen e duhur

Tashmë "Udha e shkronjave" ka një përvojë të shumë të mirë në ofrimin e këtyre programeve online dhe ballë për ballë.

Matematika Cambridge As & A Level

image58

Tipare të kursit 9709 Mathematics As&A Level

 Cambridge International A Level Mathematics zhvillon një seri aftësish të transferueshme. Këto përfshijnë aftësitë e punës me informacionin matematikor, dhe gjithashtu aftësinë për të menduar në mënyrë logjike dhe të pavarur, të marrin parasysh saktësinë, të modelojnë situata në mënyrë matematikore, të analizojnë rezultatet dhe të reflektojnë mbi gjetjet. 

Nxënësit mund t'i zbatojnë këto aftësi në një seri lëndësh dhe këto aftësi i pajisin ata mirë për përparim në nivel universitar apo drejtpërdrejtë në punë. 

Në nivelin AS (gjysma e parë), mund të zgjidhen 3 rrugë për certifikimin Cambridge International AS Level Mathematics: vetëm Pure Mathematics , Pure Mathematics dhe Mechanics, ose Pure Mathematics dhe Probability & Statistics

Në nivelin A Level, përsëri ka disa zgjedhje për të mbërritur në certifikimin Cambridge International A Level Mathematics varësisht nga zgjedhjet e matematikës së zbatuar (Mechanics dhe/ose  Probability and Statistics). 

Klasa 11 & 12 e gjimnazit

Kursi u ofrohet nxënësve të gjimnazit klasa 11 & 12. Zakonisht udhëzohet që të bëhetë në klasën 11 niveli As (dy module) dhe në klasën 12 niveli A Level (dy modulet e tjera). Por është e mundur që të bëhen njëkohësisht 4 module si në klasën 11 dhe në klasën 12.
Një bisedë me drejtorinë e shkollës "Udha e shkronjave" do të ndihmonte në këtë drejtim për planifikimin e punëve.

Kursi Online

Kursi Online zhvillohet në faqen e Oksfordit enkas për Cambridge A Level dhe në forumin tonë në Google Classroom. Nxënësit marrin çdo javë 5 mësime dhe 5 detyra.

  • Çmimi: Ky kurs kushton 600 euro.

Kursi ballë për ballë

Ku kurs zhvillohet të shtunave (ka të ardhur edhe nga rrethet) dhe synon të bëjë sqarimet ballë për ballë dhe testime. Këshillohet 90 orë.  


  • Çmimi: 15 euro ora, ose 900 euro gjithsej

Testimet e provës (Cambridge)

Testimet e provës janë fletë provimi që kanë rënë në sezonet e shkuara. Ato kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Këshillohen 3 testime provë.


  • Çmimi i një testi prove për As Level është 80 euro. (dy teza një test prove)
  • Çmimi i një testi provë për A Level është 120 euro. 

Provimet zyrtare të Kembrixhit - As & A Level

2 maj 2019 - As Level

9709/12  - Mathematics (Pure Mathematics 1) 

1h45min

Ora 9:00


9 maj 2019 - As Level

9709/22  - Mathematics (Pure Mathematics 2) 

1h45min

Ora 9:00


9 maj 2019 - As Level

9709/42  - Mathematics (Pure Mechanics 1) 

1h15min

Ora 9:00


9 maj 2019 - A Level

9709/72  - Mathematics (Probability & Statistics 2) 

1h15min

Ora 9:00


15 maj 2019 - As Level

9709/62  - Mathematics (Probability & Statistics 1) 

1h45min

Ora 9:00


15 maj 2019 - A Level

9709/52  - Mathematics (Pure Mechanics 2) 

1h15min

Ora 9:00


21 maj 2019 - A Level

9709/32  - Mathematics (Pure Mathematics 3) 

1h45min

Ora 9:00

Pure mathematics 1,2,3 - shembuj tezash

Paper 1 - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 1 - 2016 (pdf)

Download

Paper 1 - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 1 - 2017 (pdf)

Download

Paper 2 - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 2 - 2016 (pdf)

Download

Paper 2 - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 2 - 2017 (pdf)

Download

Paper 3 - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 3 - 2016 (pdf)

Download

Paper 3 - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 3 - 2017 (pdf)

Download

Mechanics 1,2 - shembuj tezash

Paper 4 (mechanics) - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 4 (mechanics) - 2016 (pdf)

Download

Paper 4 (mechanics) - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 4 (mechanics) - 2017 (pdf)

Download

Paper 5 (mechanics 2) - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 5 (mechanics 2) - 2016 (pdf)

Download

Paper 5 (mechanics 2) - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 5 (mechanics 2) - 2017 (pdf)

Download

Probability & Statistics 1,2 - shembuj tezash

Paper 6 (prob&statistics) - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 6 (prob&statistics) - 2016 (pdf)

Download

Paper 6 (prob&statistics) - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 6 (prob&statistics) - 2017 (pdf)

Download

Paper 7 (prob&statistics) - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 7 (prob&statistics) - 2016 (pdf)

Download

Paper 7 (prob&statistics) - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 7 (prob&statistics) - 2017 (pdf)

Download

KIMI Cambridge A LEVEL - Tipare të përgjithshme të kursit

image59

Klasa 11 - fillon me Cambridge As Level

 Cambridge International AS and A Level Chemistry mbështetet në aftësitë e fituara në nivelin Cambridge IGCSE (ose të së njëjtës vlerë). Kursi përfshin konceptet kryesore të lëndës, zbatimet kryesore të kimisë në jetë, dhe aftësi të mëdha praktike. Aftësitë praktike vlerësohen me një test të veçantë. 

Theksi gjatë kursit vihet në të kuptuarin e koncepteve dhe të zbatimeve të ideve të kimisë në situata të reja dhe në përvetësimin e njohurive. Kursi inkurajon aftësitë e të menduarit krijues dhe të zgjidhjes së problemave të cilat janë aftësi të transferueshme në çdo karrierë që do të ndjekë nxënësi. Cambridge International AS and A Level Chemistry është shumë i vlefshëm për nxënësit që duan të studiojnë kiminë apo degë të tjera që lidhen më të në universitet apo që duan të ndjekin një karrierë në shkencë. 

Datat e provimeve në Kimi Cambridge As & A Level

SEZONI I KEMBRIXHIT PËR QERSHOR 2019, KA KËTO DATA PËR SHQIPËRINË


KALENDARI

 

A LEVEL - Chemistry - 9701/42 - 2h - 

2 maj 2019

AS LEVEL - Chemistry - 9701/21 - 1h15m - 13 maj 2019

A LEVEL - Chemistry - 9701/51 - 1h15m - 13 maj 2019

AS LEVEL - Chemistry - 9701/31 (practical) - 2h - 14 maj 2019

AS LEVEL - Chemistry - 9701/31 (practical) - 2h - 14 maj 2019

AS LEVEL - Chemistry - 9701/32 - 2h - 

28 maj 2019

AS LEVEL - Chemistry (multiple choice) - 9701/11 - 1h - 

13 qershor 2019TESTET NË AS LEVEL

  1. Testi 1, teorik - (60 minuta), (40 pikë), peshon 31% të pikëve në As Level dhe 15% në A Level.
  2. Testi 2, teorik - (75 min), (60 pikë) peshon 46% në As level dhe 23% në A Level
  3. Testi 3, praktik - (120 min), (40 pikë), peshon 23% në As Level dhe 12% në A Level. 

PËR MË SHUMË, SHIHNI GUIDËN E NXËNËSIT POSHTË

Pjesa Online e Kursit

Nxënësit i jepen kodet e hyrjes në kursin online të Cambridge University Press enkas për këtë program dhe për këtë provim. Kursi është i miratuar nga Cambridge Assessment International Education, si i përputhur me kërkesat e programit dhe të kualifikimit. 

Çdo javë nxënësi mëson, kryen testime, komunikon me shkollën "Udha e shkronjave". Kursi Online vijon deri në ditën e provimit në maj-qershor 2019.


  • Çmimi i kursit online: 600 euro

Seancat ballë për ballë - të shtunave

Pjesë e kursit janë 70 orë ballë për ballë, që zhvillohen ditëve të shtuna, ku nxënësi realizon përvetësimin e njohurive teorike (50% e kursit) dhe të aftësive praktike në eksperimente (50% e kursit). Parashikohet që nxënësi të rrijë 5 orë në kabinetin e kimisë të shkollës "Udha e shkronjave". (rreth orës 9:00-14:00).


  • Çmimi i seancave ballë për ballë: 15 euro/ora ose 1050 euro.

Testet e provës

Testet e provës janë testime që janë zhvilluar në sezone të mëparshme të Kembrixhit. Nga përvoja jonë ato janë jashtëzakonisht të domosdoshme që nxënësi të shohë se ku janë pikat e tij të dobta në përgatitje. Ne këshillojmë të paktën 3 testime prove. 

Secili testim prove përfshin:


1. Komponenti 1 - 60 minuta dhe korrigjimin

2. Komponenti 2 - 75 minuta dhe korrigjimin

3. Komponenti 3 (praktik) - 120 minuta dhe korrigjimin.


Çmimi i një testimi provë (set me 3 komponentë) është 105 euro.

Provimi zyrtar i Kembrixhit

Provimet zyrtare zhvillohen në maj - qershor 2019, në tre data të ndryshme. 


  • Çmimi i regjistrimit në provim (për të tre komponentët) është 300 euro.

Disa materiale të rëndësishme

Më poshtë keni programin zyrtar të lëndës Cambridge As & A Level Chemistry (9701) , guidën për nxënësin dhe tre testet nga vite të kaluara (niveli As Level)

Programi i Kimisë Cambridge As & A Level (pdf)

Download

Guida e nxënësit për Kiminë As & A Level (pdf)

Download

Question Paper 11 (pdf)

Download

Question Paper 21 (pdf)

Download

Question Paper 31 (pdf)

Download

Skema e korrigjimit Paper 11 (pdf)

Download

Skema e korrigjimit Paper 21 (pdf)

Download

Skema e korrigjimit Paper 31 (pdf)

Download

Cambridge International AS &A Level Computer Science (9608)

image60

Synimet e programit

Synimi i programit të Kembrixhit për Shkencën e Kompjuterit është të inkurajojë nxënësit të thellojnë të kuptuarin e parimeve kryesore të shkencës së kompjuterit dhe se si programet kompjuterike funksionojnë në një seri kontekstesh.

Nxënësit do të studiojnë tema që përfshijnë paraqitjen e informacionit, komunikimin, dhe teknologjitë e internetit, zhvillimin e pjesës hardware dhe software, dhe të ristrukturimit të databazës relacionale.  


Ndërkohë që ata përparojnë, nxënësit zhvillojnë të menduarin e tyre kompjuterik dhe përdorin problemzgjidhjen për të zhvilluar zgjidhje kompjuterike duke përdorur gjuhën e programimit dhe algoritmet. 


Studimi i programit Cambridge International AS and A Level Computer Science ndihmon nxënësit të zhvillojnë një një seri aftësish si të menduarit krijues, analitik, logjik, dhe kritik. Ata gjithashtu do të jenë të aftë të çmojnë çështje etike që dalin me zhvillimin e teknologjive kompjuterike.

Datat e provimeve

24 maj 2019 - As Level

Computer Science (Advanced)  9608/22 

2h

Ora 9:0024 maj 2019 - A Level

 Computer Science (Advanced)  9608/32 

1h30 min

Ora 9:00


28 maj 2019 - A Level

Computer Science (Advanced)  9608/42 

2h

Ora 9:00


7 maj 2019 - As Level

Computer Science (Advanced)  9608/12 

1h30min

Ora 9:00


 

20 maj 2019 - As Level

Computer Science (Advanced)  9608/20 

2h

Ora 9:00

Organizimi i kursit

 Kursi As Level zgjat jo më pak se 90 orë dhe pagesa është 900 euro. 

Për nivelin A Level jo më pak se 150 orë dhe pagesa është 1500 euro. 

Information Technology (9626)

image61

Tipare kryesore

 Ky program inkurajon nxënësit të bëhen përdorues efektiv dhe mendjemprehtë të TIK.  Ai i ndihmon ata të zhvillojnë një seri të gjerë aftësish, diturish dhe të kuptuari për TIK.


Nxënësit studiojnë strukturën dhe përdorimin e sistemeve TI brenda një serie të gjerë organizimesh, duke përfshirë përdorimin e një serie rrjetesh kompjuterike. Si rezultat, nxënësit fitojnë kukptim të cikleve jetësore të sistemeve IT dhe se si këto ndikojnë vendin e punës. Ata gjithashtu mësojnë rreth ndikimit të gjerë të TIK në shoqëri në përgjithësi.

Në A Level, nxënësit mësojnë gjithashtu programim të thjeshtë për web që lidhet me përdorimin e tyre të IT. 

Datat e provimeve për sezonin e ardhshëm

7 maj 2019 - As Level

Information Technology 9626/12 

1h 45m 

Ora 9:00 


23 maj 2019 - A Level

Information Technology 9626/32 

1h 45m 

Ora 9:00 Kursi dhe pagesat

Kursi As Level zgjat jo më pak se 90 orë dhe pagesa është 900 euro. Për nivelin A Level jo më pak se 150 orë dhe pagesa është 1500 euro.

Promote current deals

Running a holiday sale or weekly special? Definitely promote it here to get customers excited about getting a sweet deal.

Share the big news

Have you opened a new location, redesigned your shop, or added a new product or service? Don't keep it to yourself, let folks know.

Display their FAQs

Customers have questions, you have answers. Display the most frequently asked questions, so everybody benefits.

REGJISTRO INTERESIN TËND