Kurset Cambridge A Level

Për nxënës të klasave 11 dhe 12

Është koha të diskutoni me shkollën "Udha e shkronjave" rreth programit tuaj të përgatitjes për universitet ndërkombëtar. 

Kualifikimet më të njohura në botë

Programet dhe kualifikimet A Level njihen nga universitetet më të mira në botë. Për më shumë vizitoni faqen zyrtare të Cambridge Assessment International Education.

Ofrojmë përgatitjen e duhur

Tashmë "Udha e shkronjave" ka një përvojë të shumë të mirë në ofrimin e këtyre programeve online dhe ballë për ballë.

Matematika Cambridge As & A Level

Tipare të kursit 9709 Mathematics As&A Level

 Cambridge International A Level Mathematics zhvillon një seri aftësish të transferueshme. Këto përfshijnë aftësitë e punës me informacionin matematikor, dhe gjithashtu aftësinë për të menduar në mënyrë logjike dhe të pavarur, të marrin parasysh saktësinë, të modelojnë situata në mënyrë matematikore, të analizojnë rezultatet dhe të reflektojnë mbi gjetjet. 

Nxënësit mund t'i zbatojnë këto aftësi në një seri lëndësh dhe këto aftësi i pajisin ata mirë për përparim në nivel universitar apo drejtpërdrejtë në punë. 

Në nivelin AS (gjysma e parë), mund të zgjidhen 3 rrugë për certifikimin Cambridge International AS Level Mathematics: vetëm Pure Mathematics , Pure Mathematics dhe Mechanics, ose Pure Mathematics dhe Probability & Statistics

Në nivelin A Level, përsëri ka disa zgjedhje për të mbërritur në certifikimin Cambridge International A Level Mathematics varësisht nga zgjedhjet e matematikës së zbatuar (Mechanics dhe/ose  Probability and Statistics). 

Klasa 11 & 12 e gjimnazit

Kursi u ofrohet nxënësve të gjimnazit klasa 11 & 12. Zakonisht udhëzohet që të bëhetë në klasën 11 niveli As (dy module) dhe në klasën 12 niveli A Level (dy modulet e tjera). Por është e mundur që të bëhen njëkohësisht 4 module si në klasën 11 dhe në klasën 12.
Një bisedë me drejtorinë e shkollës "Udha e shkronjave" do të ndihmonte në këtë drejtim për planifikimin e punëve.

Kursi Online

Kursi Online zhvillohet në faqen e Oksfordit enkas për Cambridge A Level dhe në forumin tonë në Google Classroom. Nxënësit marrin çdo javë 5 mësime dhe 5 detyra.

 • Çmimi: Ky kurs kushton 600 euro.

Kursi ballë për ballë

Ku kurs zhvillohet të shtunave (ka të ardhur edhe nga rrethet) dhe synon të bëjë sqarimet ballë për ballë dhe testime. Këshillohet 70 orë (ose 14 ditë të shtuna me nga 5 orë secila). 


 • Çmimi: 15 euro ora, ose 1050 euro gjithsej

Testimet e provës (Cambridge)

Testimet e provës janë fletë provimi që kanë rënë në sezonet e shkuara. Ato kanë një rëndësi të jashtëzakonshme. Këshillohen 3 testime provë.


 • Çmimi i një testi prove për As Level është 80 euro. (dy teza një test prove)
 • Çmimi i një testi provë për A Level është 120 euro. 

Provimet zyrtare të Kembrixhit - As & A Level

 Gjatë muajit maj dhe qershor 2019 zhvillohen provimet zyrtare të Kembrixhit. 

 • për As Level - 2 provime 
 • për A Level - 4 provime 

Çmimi i provimevet - 250 euro (As Level)  360 euro (A Level) 

Pure mathematics 1,2,3 - shembuj tezash

Paper 1 - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 1 - 2016 (pdf)

Download

Paper 1 - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 1 - 2017 (pdf)

Download

Paper 2 - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 2 - 2016 (pdf)

Download

Paper 2 - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 2 - 2017 (pdf)

Download

Paper 3 - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 3 - 2016 (pdf)

Download

Paper 3 - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 3 - 2017 (pdf)

Download

Mechanics 1,2 - shembuj tezash

Paper 4 (mechanics) - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 4 (mechanics) - 2016 (pdf)

Download

Paper 4 (mechanics) - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 4 (mechanics) - 2017 (pdf)

Download

Paper 5 (mechanics 2) - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 5 (mechanics 2) - 2016 (pdf)

Download

Paper 5 (mechanics 2) - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 5 (mechanics 2) - 2017 (pdf)

Download

Probability & Statistics 1,2 - shembuj tezash

Paper 6 (prob&statistics) - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 6 (prob&statistics) - 2016 (pdf)

Download

Paper 6 (prob&statistics) - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 6 (prob&statistics) - 2017 (pdf)

Download

Paper 7 (prob&statistics) - 2016 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 7 (prob&statistics) - 2016 (pdf)

Download

Paper 7 (prob&statistics) - 2017 - Skema e korrigjimit (pdf)

Download

Paper 7 (prob&statistics) - 2017 (pdf)

Download

KIMI Cambridge A LEVEL - Tipare të përgjithshme të kursit

Klasa 11 - fillon me Cambridge As Level

 Cambridge International AS and A Level Chemistry mbështetet në aftësitë e fituara në nivelin Cambridge IGCSE (ose të së njëjtës vlerë). Kursi përfshin konceptet kryesore të lëndës, zbatimet kryesore të kimisë në jetë, dhe aftësi të mëdha praktike. Aftësitë praktike vlerësohen me një test të veçantë. 

Theksi gjatë kursit vihet në të kuptuarin e koncepteve dhe të zbatimeve të ideve të kimisë në situata të reja dhe në përvetësimin e njohurive. Kursi inkurajon aftësitë e të menduarit krijues dhe të zgjidhjes së problemave të cilat janë aftësi të transferueshme në çdo karrierë që do të ndjekë nxënësi. Cambridge International AS and A Level Chemistry është shumë i vlefshëm për nxënësit që duan të studiojnë kiminë apo degë të tjera që lidhen më të në universitet apo që duan të ndjekin një karrierë në shkencë. 

Provimet në maj - qershor 2019

Nxënësi për nivelin As Level i nënshtrohet tri testeve: 

 1. Testi 1, teorik - (60 minuta), (40 pikë), peshon 31% të pikëve në As Level dhe 15% në A Level.
 2. Testi 2, teorik - (75 min), (60 pikë) peshon 46% në As level dhe 23% në A Level
 3. Testi 3, praktik - (120 min), (40 pikë), peshon 23% në As Level dhe 12% në A Level. 

PËR MË SHUMË, SHIHNI GUIDËN E NXËNËSIT POSHTË

Pjesa Online e Kursit

Nxënësit i jepen kodet e hyrjes në kursin online të Cambridge University Press enkas për këtë program dhe për këtë provim. Kursi është i miratuar nga Cambridge Assessment International Education, si i përputhur me kërkesat e programit dhe të kualifikimit. 

Çdo javë nxënësi mëson, kryen testime, komunikon me shkollën "Udha e shkronjave". Kursi Online vijon deri në ditën e provimit në maj-qershor 2019.


 • Çmimi i kursit online: 600 euro

Seancat ballë për ballë - të shtunave

Pjesë e kursit janë 70 orë ballë për ballë, që zhvillohen ditëve të shtuna, ku nxënësi realizon përvetësimin e njohurive teorike (50% e kursit) dhe të aftësive praktike në eksperimente (50% e kursit). Parashikohet që nxënësi të rrijë 5 orë në kabinetin e kimisë të shkollës "Udha e shkronjave". (rreth orës 9:00-14:00).


 • Çmimi i seancave ballë për ballë: 15 euro/ora ose 1050 euro.

Testet e provës

Testet e provës janë testime që janë zhvilluar në sezone të mëparshme të Kembrixhit. Nga përvoja jonë ato janë jashtëzakonisht të domosdoshme që nxënësi të shohë se ku janë pikat e tij të dobta në përgatitje. Ne këshillojmë të paktën 3 testime prove. 

Secili testim prove përfshin:


1. Komponenti 1 - 60 minuta dhe korrigjimin

2. Komponenti 2 - 75 minuta dhe korrigjimin

3. Komponenti 3 (praktik) - 120 minuta dhe korrigjimin.


Çmimi i një testimi provë (set me 3 komponentë) është 105 euro.

Provimi zyrtar i Kembrixhit

Provimet zyrtare zhvillohen në maj - qershor 2019, në tre data të ndryshme. 


 • Çmimi i regjistrimit në provim (për të tre komponentët) është 300 euro.

Disa materiale të rëndësishme

Më poshtë keni programin zyrtar të lëndës Cambridge As & A Level Chemistry (9701) , guidën për nxënësin dhe tre testet nga vite të kaluara (niveli As Level)

Programi i Kimisë Cambridge As & A Level (pdf)

Download

Guida e nxënësit për Kiminë As & A Level (pdf)

Download

Question Paper 11 (pdf)

Download

Question Paper 21 (pdf)

Download

Question Paper 31 (pdf)

Download

Skema e korrigjimit Paper 11 (pdf)

Download

Skema e korrigjimit Paper 21 (pdf)

Download

Skema e korrigjimit Paper 31 (pdf)

Download