fillorja jonë me cambridge primary

Niveli 1 - Cambridge Primary

image149

Në parashkollor (5-6 vjeç)  ne fillojmë me ritëm të lartë programet e Kembrixhit, niveli 1 i Cambridge Primary: anglisht, matematikë, shkencë, Global Perspectives, teknologji informacioni dhe komunikimi, art-dizajn, sport, muzikë, aftësim dixhital. 

Niveli 2 - Cambridge Primary

image150

 Në klasën e parë (6-7 vjeç)  ne pasi përsëritim nivelin 1, zhvillojmë nivelin 2  të  Cambridge Primary: anglisht, matematikë, shkencë, Global Perspectives, teknologji informacioni dhe komunikimi, art-dizajn, sport, muzikë, aftësim dixhital.  

Niveli 3 - Cambridge Primary

image151

Në klasën e dytë (7-8 vjeç), nxënësit kryejnë nivelin 3 të Cambridge Primary në lëndët:  anglisht, matematikë, shkencë, Global Perspectives, teknologji informacioni dhe komunikimi, art-dizajn, sport, muzikë, aftësim dixhital dhe PËR HERË TË PARË zhvillojnë testimet zyrtare të Kembrixhit Cambridge Progression Tests në anglisht, matematikë, shkencë. 

Niveli 4 - Cambridge Primary

image152

Në klasën e tretë (8-9 vjeç),   nxënësit kryejnë nivelin 4 të Cambridge Primary në lëndët:  anglisht, matematikë, shkencë, Global Perspectives, teknologji informacioni dhe komunikimi, art-dizajn, sport, muzikë, aftësim dixhital dhe në fund të vitit zhvillojnë testimet zyrtare të Kembrixhit Cambridge Progression Tests në anglisht, matematikë, shkencë për nivelin 4.

Niveli 5 - Cambridge Primary

image153

 Në klasën e katërt (9-10 vjeç),   nxënësit kryejnë nivelin 5 të Cambridge Primary në lëndët:  anglisht, matematikë, shkencë, Global Perspectives, teknologji informacioni dhe komunikimi, art-dizajn, sport, muzikë, aftësim dixhital dhe në fund të vitit zhvillojnë testimet zyrtare të Kembrixhit Cambridge Progression Tests në anglisht, matematikë, shkencë për nivelin 5. 

Niveli 6 - Cambridge Primary

image154

  Në klasën e pestë (10-11 vjeç),   nxënësit kryejnë nivelin 6 dhe të fundit të Cambridge Primary në lëndët:  anglisht, matematikë, shkencë, Global Perspectives, teknologji informacioni dhe komunikimi, art-dizajn, sport, muzikë, aftësim dixhital dhe në fund të vitit zhvillojnë testimet zyrtare të Kembrixhit Cambridge Progression Tests në anglisht, matematikë, shkencë për nivelin 5.  NË FUND TË VITIT, KRYEJNË TESTIMET E CIKLIT CAMBRIDGE PRIMARY CHECKPOINT që kontrollohen në Angli nga Cambridge Assessment International Education. 

programi kombëtar

Gjuha shqipe

image155

Fillorja "Udha e shkronjave" realizon një program të shkëlqyer në gjuhë shqipe që përfshin jo vetëm kërkesat e programit të Ministrisë por edhe dëshirën tonë për të shkëlqyer në këtë lëmë dhe që pasqyrohet në tekstet tona (abetare, gjuhë shqipe) dhe në kërkesat e Olimpiadës Kombëtare "Udha e shkronjave" e vetmja për gjuhën shqipe. 

Gjuha shqipe e shkencave

image156

Në ndryshim nga shkollat ndërkombëtare që kanë bazë 100% në anglisht dhe ku ne mendojmë se nxënësit dëmtohen rëndë në fjalorin e gjuhës shqipe të shkencave, shkolla "Udha e shkronjave" e ka për detyrë të japë jo vetëm bazat e fjalorit në gjuhën angleze që e kërkojnë programet e Kembrixhit, por edhe të shkëlqejnë në zotërimin e të njëjtit fjalor në gjuhën shqipe.

Konkurrenca kombëtare

image157

Duke qenë organizatore e Olimpiadës Kombëtare prej 20 vjetësh, "Udha e shkronjave" u siguron nxënësve përgatitjen e duhur për t'u përballur me konkurrencën kombëtare. Ndryshe nga çdo shkollë tjetër, ne kemi një program shkëlqimi në katër drejtime kryesore: matematikë, gjuhë shqipe, shkencë dhe kompetencë globale.

Programet shtetërore

image158

Thjesht i tejkalojmë kërkesat e tyre. Nuk duhet kuptuar që ne nuk i bëjmë ato. Përkundrazi, veçantia jonë është në tejkalimin e tyre. 

Rezultatet në testime

image159

Në fund, çdo gjë vjen tek një krahasim mbi bazën e testeve kombëtare. I vetmi test që bëhet është në mes të majit për klasat e pesta dhe ne dalim aty jashtëzakonisht mirë.

Veprimtaritë edukative

image160

Veprimtaritë tona edukative mbajnë parasysh që shkolla duhet ta lidhë nxënësin kryesisht me vendin e vet, pra Shqipërinë dhe kjo realizohet përmes gjuhës, kulturës, historisë, gjeografisë, ekskursioneve, përkujtimit të ngjarjve dhe figurave të mëdha etj. 

Karta e performancës 2018-2019

artikuj nga "udha e shkronjave"